Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Saying.

Life is short. Eat dessert First

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét