Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Saying

The pessimit sees the Difficulty in every Opportunirty
The optimist sees the Opportunirty in every Difficulty.
"Winston Churchill"

www.cuocsongdeptuoi.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét