Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

Saying


I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.
"Thomas A. Edison"
www.giokim.com------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét