Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Saying


Words may LIE, but ACTIONS will always tell the TRUTH.

 ------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét