Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Saying

Failures are part of life. 
If you don't fail, you don't learn. 
If you don't learn, you'll never change.

------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét