Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

Saying


 I will not stress myself out about things i can't control or change.

------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét