Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Saying

When I was young I was scared of the dark. 
Now when I see my electricity bill I am scared of the lights.

------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét