Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Saying


If "Plan A" didn't work. 
The alphabet has 25 more letters! Stay cool. 

------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét