Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Saying


Distance means so little when someone means so much


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét