Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Saying - Life Dance and Rain

LIFE is not about waiting for the storm to pass, it's about learing to DANCE in the RAIN


------------------------------   Hot!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét