Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Saying

To the world, you may be one person, 
but to one person you may be the world
www.cuocsongdeptuoi.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét